Spipo17G0025200 (PRGDB2768325)

Gene information

PRGdb IDGene nameClassGene typeDomain typesSpecies
PRGDB2768325Spipo17G0025200LYSputativeLYSMSpirodela polyrhiza (Pythozome V13)

Protein domain view

Protein sequence