List of putative genes


PRGdb IDGene nameSpecies
PRGDB2767407Spipo5G0014700Spirodela polyrhiza (Pythozome V13)
PRGDB2767408Spipo5G0000300Spirodela polyrhiza (Pythozome V13)
PRGDB2767409Spipo18G0001700Spirodela polyrhiza (Pythozome V13)
PRGDB2767410Spipo2G0059300Spirodela polyrhiza (Pythozome V13)
PRGDB2767411Spipo24G0000800Spirodela polyrhiza (Pythozome V13)
PRGDB2767412Spipo13G0054100Spirodela polyrhiza (Pythozome V13)
PRGDB2767413Spipo20G0030800Spirodela polyrhiza (Pythozome V13)
PRGDB2767414Spipo28G0018300Spirodela polyrhiza (Pythozome V13)
PRGDB2767415Spipo2G0006500Spirodela polyrhiza (Pythozome V13)
PRGDB2767416Spipo18G0013000Spirodela polyrhiza (Pythozome V13)