Spipo2G0068300 (PRGDB2768368)

Gene information

PRGdb IDGene nameClassGene typeDomain typesSpecies
PRGDB2768368Spipo2G0068300LYSputativeLYSMSpirodela polyrhiza (Pythozome V13)

Protein domain view

Protein sequence