Spipo17G0024400 (PRGDB2768399)

Gene information

PRGdb IDGene nameClassGene typeDomain typesSpecies
PRGDB2768399Spipo17G0024400LYSputativeLYSMSpirodela polyrhiza (Pythozome V13)

Protein domain view

Protein sequence